Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u tinformeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

ACT4all

Lodewijk Pincoffsweg 67, 3071AS Rotterdam te Rotterdam, 06-25575252 en 06-15363478, info@act4all.nl

ACT4all verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

ACT4all verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 •  Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 •  ID-bewijs (mits beveiligd conform de bepalingen van de Autoriteit Persoonsgegevens)
 • Interessegebieden/arbeidsmarktanalyse
 • Opleidingsinformatie
 •  Werkervaring
 • Werkgever
 • Bankgegevens
Doeleinden

ACT4all verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Input voor de persoonlijke dienstverlening (advies, coaching/training) op het gebied van loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, arbeidsmarktbenadering, juridisch advies;

en verder,

 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 •  Het bevorderen vanparticipatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 •  Verbetering vande dienstverlening;
 • Facturering en subsidieaanvraag;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 •  Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) dienstverleningsovereenkomst(en), dan wel om tekunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ACT4all hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiëntmogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grondvan toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van ACT4allpersoonsgegevens aan ACT4all verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat ACT4all deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen ACT4all

ACT4all kan op verzoek individuele ACT4all-klanten relevante persoonsgegevens van ACT4all-klanten verstrekken ten behoeve vanhet organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan het individuele klant,wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de statutaire doelen van de ACT4all.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan ACT4all persoonsgegevens uitwisselen met derden. ACT4all kan voor de hiervoorgenoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derdenpersoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met ACT4all en mogen uw persoonsgegevensslechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ACT4all aan een wettelijke verplichting moetvoldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt (bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein,Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. 

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics,LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houdenaan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
ACT4all zapersoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeftgenoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaaldegegevens moeten langer bewaard worden, omdat ACT4all zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscalebewaarplicht.
Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ACT4all passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om ACT4all een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoekontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uwgegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u ACT4all verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking vanuw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

ACT4all

Lodewijk Pincoffsweg 67, 3071As Rotterdam, info@act4all.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ACT4all, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 november 2020.

ACT4all kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

×

Hallo!

Klik op de foto om te chatten via WhatsApp of stuur ons een e-mail op info@act4all.nl

× Hoe kunnen wij je helpen?