Algemene Voorwaarden ACT4ALL

Artikel 1

ACT4ALL, statutair gevestigd te Rotterdam, is een vennootschap onder firma met als doel het bieden van rechtsbijstand en dienstverlening op het gebied van coaching en training. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan ACT4all.

Artikel 2

ACT4all verricht alle werkzaamheden op grond van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3
ACT4all voert de opdracht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit; derden kunnen geen rechten ontlenen aan de verrichte werkzaamheden. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door ACT4all voor hem verrichte werkzaamheden aan een derde verstrekt, is de opdrachtgever gehouden die derde erop te wijzen dat de betreffende werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4

ACT4all is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. ACT4all is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5

Op grond van de wet (meer in het bijzonder de Wwft) is ACT4all verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de autoriteiten te melden. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn.

Artikel 6

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van ACT4all jegens de opdrachtgever leidt, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door ACT4all afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst voor rekening van ACT4all komt. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op enige uitkering, dan is de aansprakelijkheid van ACT4all beperkt tot een bedrag van EUR 5.000,-, dan wel indien het factuurbedrag dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan EUR 5.000,- exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald factuurbedrag met een maximum van EUR 10.000,- exclusief BTW. Iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van -of op enige wijze in verband staat met- het niet nakomen van verplichtingen van of door enige derde, wordt door ACT4all uitgesloten.

Artikel 7

De opdrachtgever is aan ACT4all voor de uitvoering van de opdracht een uur of vast tarief verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting en kantoorkosten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het tarief berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 8

De werkzaamheden van ACT4all worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht en dienen binnen veertien dagen na de declaratiedatum te zijn voldaan. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW. Indien betaling na aanmaning uitblijft is ACT4all gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen,  berekend conform de staffel als opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012,141 en 142).

Artikel 9
Bij niet betaling van de door ACT4all uitgevoerde werkzaamheden, is ACT4all gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande declaraties heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van ACT4all voor schade die daardoor mocht ontstaan.
Artikel 10

ACT4all beschikt niet over een derdengeldenrekening en kan dan ook geen derdengelden ontvangen.

Artikel 11
Op de rechtsverhouding tussen ACT4all en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
×

Hallo!

Klik op de foto om te chatten via WhatsApp of stuur ons een e-mail op info@act4all.nl

× Hoe kunnen wij je helpen?